Diverse skreddersydde løsninger

Skog-Data utvikler også skreddersydde løsninger for enkeltkunder eller kundegrupper. Flere av disse løsningene driftes, vedlikeholdes og/eller supporteres i Skog-Data.

VSOP
VSOP er en Virkesdatabase for Skogfond Og Måleopplysninger. Registering av skogfond overtas av Landbruksdirektoratet fra juni 2015. Rapportering av skogfondstrekk gjort i PA (se nedenfor) vil gå som før. Småsalg og manuelle registreringer vil kunne gjøres i en web-løsning som Landbruksdirektoratet vil etablere.

VØK/FIMAS
VirkesØKonomi/FIberMAnagementSystem (VØK/FIMAS) er et mellomsystem hvor overføring av fakturafiler, transportoppgjør og pris/avregnings-filer automatisk blir bokført (kontert) og overført kundens eget økonomisystem. Manuelle fakturaer som for eksempel terminalkostnader og lignende bokføres også her. Systemet inneholder flere moduler som rapporter, avsetning, register, m.m. Det brukes av noen få større kjøpere.

Returpapir
System for å registrere fraktbrev mot kontrakter samt lage kjøreordre.

Mobil skogleder
Forenklet registreringsmedium for innmelding av virkeskontrakter på PDA. Skogbruksleder kan gjøre ferdig avtalen med skogeier inkludert underskrift i skogen.

Landbrukets Dataflyt
Samvirkeorganisasjonene i landbruket har utarbeidet en standard for innlesing av regnskapsfiler i landbrukerens/skogeierens regnskapssystem. Skogdata leverer virkesavregning på denne standarden, og dersom tømmerkjøper er tilsluttet Landbrukets dataflyt så vil kontering av virkesavregninger kunne gå «papirløst».

Virkesinfo
Virkesinfo er et verktøy for oppslag og rapporter fra Skog-Datas Virkesdatabase.

Med bestillingsprogrammene kan brukeren avgrense data, og presentere disse i systemets forskjellige rapportformater eller filer.

Web-løsninger
Skog-Data tilbyr spesialtilpassede Web-løsninger for skogeier, skogbruksleder, virkeskjøper, transportør og entreprenør.
Via web får kunden tilgang til data om virkesflyten fra hvilken som helst PC med internettilgang. Kunden kan gjøre oppslag, bestille rapporter og ajourholde egne data via web.

SkogbrukslederWeb
SkogbrukslederWeb er en forenklet webløsning for å registrere leverandørkontrakter og koble disse mot salgskontrakter. Det er også mulig å melde virke framkjørt. I tillegg er det oppslag og rapporteringsmuligheter på en del informasjon som; kontrakt, lasskvitering, målekvittering, prisberegnet måledokument og avregninger. SkogbrukslederWeb er også startplattform for en del andre programmer som kart, hogstplanlegger osv.

KjøperWeb
KjøperWeb er et rapporterings- og oppslagsverktøy for kjøpere. Det er mulig å gjøre oppslag på kontrakt, målekvittering, måledokumenter, avregninger og lasskvitteringer. Det kan tas ut rapporter på kjøp/salg etter periode, vrak/utlegg, måledokumentliste, stokkmatriser, soldeprøvelister, lager umålt og sumliste umålt. Det er også mulighet for å inkludere transportfunksjon.

SelgerWeb
SelgerWeb gir større skogeiere mulighet for å få tilgang til alle sine salg i en og samme webløsning. Det er oppslagsmuligheter på kontrakt, framkjørt, lasskvittering, målekvittering, prisberegnet måledokument og avregning. Det er rapporteringsmuligheter på salg etter periode, vrak/utlegg, måledokumentliste, virkessalg, resultat skogsdrift og stokkmatrise. I tillegg er det muligheter for å melde framkjørt og sette kartreferanser på hentested.

Tjenestesalg
Webbasert produkt for enkel registrering av oppdrag i forkant og etterkant av skogavvirkning direkte i Visma Global.